zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
24.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Cykl realizacji wydatków wykraczający poza rok budżetowy a wydatki niewygasające

Jakie działania powinny zostać podjęte w przypadku, gdy w gminie cykl realizacji wydatków (remontowych oraz inwestycyjnych) wykracza poza rok budżetowy? Czy wydatki te można wprowadzić do wydatków niewygasających?

Cykl realizacji wydatków wykraczający poza rok budżetowy a wydatki niewygasające
rys. Cykl realizacji wydatków wykraczający poza rok budżetowy a wydatki niewygasające

Ustawa o finansach publicznych, jako zasadę przyjmuje roczność budżetu jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, iż środki budżetowe wygasają z upływem roku budżetowego, na który zostały uchwalone. Zasada ta została sformułowana w przepisie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1770 ze zm.), który stanowi, iż niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 tej ustawy, z upływem roku budżetowego.

Jeżeli gmina posiada środki finansowe na rachunku bankowym na realizację zadań remontowych oraz inwestycyjnych i środki te były ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w danym roku budżetowym, a nie zostaną wydatkowane z uzasadnionych przyczyn, to jedynie w takim przypadku można wprowadzić je do wydatków niewygasających w drodze uchwały organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego.

Przypomnijmy iż - na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy) może ustalić wykaz wydatków tzw. niewygasających, tj. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ ten zobowiązany jest także do określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Przy czym ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego (por. art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych). Łącznie z wykazem wydatków niewygasających, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Co istotne, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. W świetle bowiem art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

Zatem możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub jeszcze w danym roku budżetowym takie umowy zostaną zawarte - w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Warto dodać, że do ewidencji środków finansowych na wydatki niewygasające w księgach rachunkowych służy konto 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki”. Z załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911) wynika, że na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133 „Rachunek budżetu”, a na stronie Ma ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”.

Ewidencję i rozliczenie wydatków niewygasających prowadzi się w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kontach:

  • 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki”,
     
  • 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”,
     
  • 903 „Niewykonane wydatki”,
     
  • 904 „Niewygasające wydatki”.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60