zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
25.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia sportowe i za wyniki w nauce). Z jakich środków gmina może wypłacać taką pomoc?

Z art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) wynika, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Z kolei w art. 90p ust. 2 tej ustawy postanowiono, że udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w:

1) publicznych szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek;

2) publicznych szkołach prowadzonych przez organy niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest zadaniem organów prowadzących te szkoły.

Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (por. art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. poz. 2203). Ustawodawca uszczegółowił przy tym sposób finansowania ww. stypendiów - w zależności od statusu organu prowadzącego szkołę. Mianowicie publiczne szkoły prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują środki na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w ramach dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1-4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Z kolei niepubliczne szkoły otrzymują środki na te stypendia w ramach dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ww. przepisy obowiązują od 1 stycznia 2018 r., a uprzednio były objęte regulacją ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 72 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na realizację programów regionalnych lub lokalnych, o których mowa w art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Natomiast katalog tzw. dochodów (środków) własnych, np. gminy, określa art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.). W przepisie tym nie wymieniono jednak dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc o charakterze socjalnym. Pomoc socjalna jest finansowana w trybie art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty, czyli gmina dostaje na ten cel dotację celową z budżetu państwa, której udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Zatem obie formy pomocy są finansowane w zgoła odmienny sposób.

Niezależnie od powyższego dodać należy, że ww. programy wspierające - na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty - ustanawia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - np. rada gminy w odpowiedniej uchwale. Organ stanowiący określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Często w ramach tych uchwał wprost znajdują się zapisy, że stypendia finansowane są ze środków budżetowych danej jednostki (np. gminy), przy czym w niektórych z nich są zastrzeżenia, że liczba stypendiów w danym roku zależy od możliwości tej jednostki (gminy). Uchwały takie mogą być również przedmiotem kontroli legalności przez wojewódzkie sądy administracyjne, o czym świadczy przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z 5 maja 2016 r. (sygn. akt IV SA/Po207/16), w którym wskazano, że „(…) Wprowadzenie tego typu stypendiów na podstawie art.90t ust.4 u.s.o. jest możliwe. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów nie musi się ograniczać jedynie do stypendiów za osiągnięcia w nauce (…)”.

Na koniec warto wspomnieć, że powyższe uchwały - pomimo że regulują pośrednio kwestie finansowe - to pozostają we właściwości nadzorczej organu nadzoru, jakim jest wojewoda, a nie regionalna izba obrachunkowa. Właśnie wspomniany wojewoda weryfikuje postanowienia ww. uchwał, a w praktyce oznacza to, że może stwierdzić ich nieważność w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami delegacyjnymi z ustawy o systemie oświaty.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zasadniczo z własnych dochodów. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości finansowania takiej pomocy dotacjami celowymi - jak w przypadku pomocy o charakterze socjalnym.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60