zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
26.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Dotacja przyznana zakładowi opieki zdrowotnej na zakup sprzętu

Nasza gmina chce przekazać zakładowi opieki zdrowotnej (ZOZ) dotację podmiotową na zakup sprzętu. Czy możemy zaplanować taki wydatek w paragrafie 258 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”?

Nie. Naszym zdaniem dotację na zakup sprzętu wskazane jest zaplanować w paragrafie 283 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.

Zestawienie przepisów art. 115 ust. 3 w zw. z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), prowadzi do wniosku, że skoro dotacja może zostać przeznaczona jedynie na ustawowo wskazane w tych przepisach cele, to wspomniana w pytaniu dotacja posiada cechy dotacji celowej, a nie podmiotowej. Znajduje to potwierdzenie zarówno w stanowiskach regionalnych izb obrachunkowych, jak i w orzecznictwie sądowo - administracyjnym. Przykładowo, warto zacytować fragment z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 września 2012 r. (sygn. akt I SA/Ol 464/12), gdzie m.in. stwierdzono, że: „(…) W niniejszej sprawie takimi uregulowaniami szczególnymi, na podstawie których Zarząd Województwa zasadnie wywiódł swe uprawnienie do działania w formie władczej, są przepisy ustawy o działalności leczniczej, w szczególności wskazane w podstawie prawnej uchwały przepisy art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 115 ust. 1 pkt 1 i art. 116 tej ustawy, które stanowią podstawę przyznania dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (…)”.

Błędne jest więc założenie, że dotacje na zakup sprzętu mają charakter podmiotowy. Dotacje tego rodzaju (tzn. podmiotowe) służą bowiem dofinansowaniu bieżącej działalności określonego podmiotu. Istotę tych dotacji trafnie opisano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Gd 134/15), w którym czytamy m.in.: „(…) Właściwe dotacjom celowym cechy ustawowe z zakresu ich przeznaczenia i zarazem możliwego wykorzystania odróżniają dotacje celowe z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o finansach publicznych od przewidzianych w ustawodawstwie szczególnym «dotacji podmiotowych» (…)”. Dodatkowo zaznaczono, że: „(…) Zgodnie bowiem z art. 131 ustawy o finansach publicznych, każda z dotacji podmiotowych przeznaczana jest na dofinansowanie wskazanej w ustawie działalności bieżącej ustawowo określonego podmiotu, przy czym w świetle art. 218 ustawy o finansach publicznych podstawą udzielenia z budżetu samorządu dotacji podmiotowej jest zawsze przepis ustawowy (…)”.

Skoro zaś dotacja, o której mowa w pytaniu, ma charakter celowy, to propozycja sugerowana przez gminę - dotycząca klasyfikacji ww. środków jako wydatków, w paragrafie 258 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” - nie będzie prawidłowym rozwiązaniem. Zasadniczą przyczyną niemożności zaplanowania ww. dotacji dla ZOZ w ww. paragrafie 258, jest brak adekwatności pomiędzy przeznaczeniem (charakterem prawnym) dotacji (dotacja celowa) a brzmieniem opisu jednostki klasyfikacyjnej (paragrafu 258), z którego wynika, że obejmuje ona - co prawda - dotacje, z tym że dotacje podmiotowe, a nie dotacje celowe. Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem byłoby zastosowanie innego paragrafu, mianowicie paragrafu 283 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.

W razie wątpliwości w powyższym zakresie warto zasięgnąć stanowiska właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji prawnych związanych z czynnościami nadzorczymi tego organu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60