zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
9.02.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego dokonana po terminie

Czy wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonana przez samorządowy zakład budżetowy po terminie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Czy takim naruszeniem jest może jedynie niedokonanie takiej wpłaty w ogóle?

Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonana przez samorządowy zakład budżetowy po terminie, określonym w uchwale organu stanowiącego, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Z treści art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wynika, iż  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (jst) tworząc samorządowy zakład budżetowy, określa m.in. oprócz nazwy i siedziby zakładu, przedmiotu jego działalności, źródeł przychodów własnych zakładu, stanu wyposażenia zakładu w środki obrotowe także terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

Sposób ustalenia wysokości wpłaty nadwyżki środków obrotowych wynika wprost z § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542), faktyczny stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego. Rozporządzenie nie reguluje natomiast terminu przekazania nadwyżki środków obrotowych.

Termin dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych powinien być wskazany w akcie prawa miejscowego, tzn. w uchwale przyjętej przez organ stanowiący jst, która utworzyła samorządowy zakład budżetowy. Ze względów praktycznych  jako termin wpłaty nadwyżki środków obrotowych przyjmuje się z reguły datę ustaloną na  koniec  okresu sprawozdawczego. Jest to podyktowane koniecznością sporządzania różnego rodzaju sprawozdań. Jednak ustawodawca pozostawił organowi stanowiącemu możliwość wyboru innego terminu.

Niedotrzymanie terminu określonego w uchwale organu stanowiącego skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W świetle bowiem art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1311 ze zm.), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in. niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy. Co istotne takim naruszeniem jest zarówno niedokonanie takiej wpłaty w ogóle, jak i dokonanie jej po terminie (w całości lub części).

Jako przykład można przytoczyć Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów z 20 stycznia 2014 r. (sygn. akt BDF1/4900/99/103/13/RWPD-129314): „(…) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r., odwołania Obwinionej (…) od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt RKO/7101/67/13, którym uznano Obwinioną (…), pełniącą w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w (…), winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) - zwanej dalej ustawą, polegające na naruszeniu art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w (…) z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą «Zakład Gospodarki Komunalnej w (…)» poprzez nieterminowe dokonanie wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2010 r.”

Zwracamy uwagę, iż ustawodawca przewidział także możliwość innego uregulowania w zakresie nadwyżek środków obrotowych, wpłacanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jst. Jak wynika bowiem z treści  art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jst postanowi inaczej. W praktyce występują sytuacje podejmowania przez organ stanowiący jst decyzji o pozostawieniu w samorządowym zakładzie budżetowym ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżki środków obrotowych. W tym celu organ wydaje stosowną uchwałę. Ponadto organ stanowiący jst, podejmując uchwałę zwalniającą zakład z wpłaty nadwyżki środków obrotowych, może jednocześnie wskazać kierunek jej przeznaczenia. Stosowanym w praktyce rozwiązaniem jest wykorzystywanie jej na finansowanie inwestycji. Zdarzają się również przypadki przeznaczania tej nadwyżki na cele statutowe, w tym na działalność bieżącą.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60