zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
26.02.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Gmina nie może ponosić ryzyka wydatków niespełniających kryteriów celowości i oszczędności

Jestem skarbnikiem małej gminy. Nasz wójt zamierza zawrzeć dodatkową umowę na usługi medyczne dla pracowników urzędu, niezależnie od umowy na usługi medyczne wynikające z Kodeksu pracy. Umowa ma być podpisana przez wójta, a składki potrącane z wynagrodzeń. W umowie jest jednak wiele zapisów przewidujących kary umowne, czy odsetki, ale płatne przez gminę - w razie naruszenia jakichkolwiek zapisów tej umowy. Czy powstanie takich wydatków byłoby zgodne z prawem?

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) w sposób jednoznaczny określono zakres obowiązków pracodawcy, związanych z zapewnieniem pracownikom obligatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej. Stosowne regulacje w tym zakresie ujęte są przede wszystkim w art. 229 K.p. Chodzi o wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W tym przepisie nie tylko uregulowano zakres przedmiotowy wspomnianych świadczeń, ale również wskazano, że ich koszty ponosi pracodawca. W tych więc tylko przypadkach każdy pracodawca musi obligatoryjnie ponosić koszty związane z opieką zdrowotną.

Zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych zostały zaś określone w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są dokonywać wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych wydatków. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Celem ww. regulacji jest zapewnienie stosowania prawem przewidzianych procedur przez jednostki sektora finansów publicznych (m.in. gminy) przy wydatkowaniu środków publicznych na realizację nałożonych na nie zadań publicznych.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w świetle art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;

3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;

6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy.

Ponadto należy wspomnieć, że jednostki sektora finansów publicznych mogą – na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4art. 153 ww. ustawy.

Przepisy ustawy o finansach publicznych, o których mowa wyżej, mają szczególne znaczenie m.in. w kontekście zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (medycznych) na rzecz pracowników - w zakresie wykraczającym poza świadczenia obligatoryjne, wynikające m.in. z Kodeksu pracy. Chodzi tu w szczególności o sytuacje, w których będzie konieczność zapłaty ze środków publicznych świadczeń typu: odsetki, składki lub odszkodowania, w sytuacji niedopełnienia przez gminę przyjętych na siebie obowiązków z umowy. Wystąpienie sytuacji związanych z wypłatą ze środków budżetowych gminy należności na rzecz podmiotu leczniczego może stanowić naruszenie regulacji ustawy o finansach publicznych. Z kolei o naruszeniu tym można mówić z uwagi na brak uwzględnienia takich wydatków w budżecie jednostki, a także brak podstawy prawnej do uznania, że wydatki te mieszczą się w zakresie zadań, o których mowa w art. 216 ust. 2 ww. ustawy. Dodać również należy, że ewentualne wydatki z tytułu realizacji ww. umowy, a związane z ewentualną odpowiedzialnością finansową gminy za nienależyte jej wykonywanie, nie będą spełniać kryteriów celowości i oszczędności.

Udział gminy w tego typu transakcjach może doprowadzić do naruszenia reguł wydatkowania środków budżetu gminy. Negatywne konsekwencje wynikające z postanowień umowy z podmiotem medycznym mogłyby bowiem finalnie obciążać gminę, a nie pracowników, na rzecz których gmina taką umowę zawarła. Warto też dodać, że angażowanie się gminy w tego typu umowy nie może zostać uznane za zadanie własne gminy. Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądowego, w prawie administracyjnym nie obowiązuje zasada, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone - wręcz przeciwnie, zasadą prawa administracyjnego jest działanie ściśle na podstawach i w granicach prawa - zasada legalizmu (por. np. wyrok NSA z 23 września 2014 r., sygn. akt I OSK 1270/14 oraz wyrok WSA w Krakowie z 29 października 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1125/14).

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60