zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zasady ewidencji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków w izbach administracji skarbowej

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., wprowadziły do załącznika nr 3 konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków". W uzasadnieniu do projektu tego rozporządzenia - w części odnoszącej się do dodania konta 235 - wskazano, iż:

"(...) Obecnie organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów prowadzą księgi rachunkowe na podstawie zasad określonych w Zarządzeniu Nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne niepodatkowe należności budżetowe, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. MF z 2015 r., poz. 94). Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 11 ww. zarządzenia przez podatki rozumie się "podatki określone w art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej". Powołany przepis ustawy Ordynacja podatkowa stanowi natomiast, że ilekroć w powołanej ustawie jest mowa o podatkach - rozumie się przez to również zaliczki na podatki, raty podatków (jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach), opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Z uwagi na to, iż konstrukcja przepisów zarządzenia umożliwia ewidencję pobieranych podatków w urzędach skarbowych jedynie na kontach rozrachunkowych tj. bez dokonywania przypisów przychodów z tego tytułu oraz fakt, że od 1 kwietnia 2015 r. urzędy skarbowe nie są jednostkami budżetowymi, wprowadzono poniższe rozwiązanie ewidencyjne.

Więcej przeczytasz w Więcej na temat rachunkowości w jednostkach budżetowych można przeczytać w serwisie www.serwisbudzetowy.pl

Przyjęto, iż dokonywany będzie przypis należności z tytułu dochodów podatkowych na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych przekazywanych przez poszczególne organy podatkowe odpowiednio do izby skarbowej i izby celnej. Natomiast przekazanie zrealizowanych dochodów podatkowych przez izby zostanie odzwierciedlone w ich ewidencji poprzez ujęcie tego zdarzenia w korespondencji z kontem 800 na podstawie rocznych łącznych sprawozdań budżetowych. Ideą tego rozwiązania jest objęcie sprawozdawczością finansową (sprawozdaniem finansowym izb) dochodów budżetu państwa m.in. z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ujmowanych w ramach części 77 "Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa". Przyjęto przy tym, iż sprawozdawczością finansową izb objęte zostaną dochody zrealizowane i przekazane na rachunki budżetu państwa (konsekwentnie zmianie uległy opisy do konta 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" i konta 800 - "Fundusz jednostki"). Ponadto, w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów (likwidacja urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych) wprowadzono określenie "organy podatkowe" (...)".

Z opisu konta 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków" wynika, iż służy ono do ewidencji w izbach administracji skarbowej operacji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się, na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych, dochody budżetowe z tytułu podatków przekazanych przez organy podatkowe na rachunek budżetu państwa w korespondencji z kontem 720. Natomiast na stronie Ma - ujmuje się, na podstawie rocznych łącznych sprawozdań budżetowych, przeksięgowania dochodów budżetowych z tytułu podatków przekazanych przez organy podatkowe na rachunek budżetu państwa, na konto 800.

Ewidencja księgowa operacji dokonywanych w korespondencji z kontem 235

1. Dochody budżetowe z tytułu podatków przekazane przez organy podatkowe
(na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych):
      - Wn konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków",
      - Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".
2. Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków
(na podstawie rocznych łącznych sprawozdań budżetowych):
      - Wn konto 800 "Fundusz jednostki",
      - Ma konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków".

Uwaga: W opisie konta 235 nie przewidziano możliwości wystąpienia salda
na tym koncie (operacje dokonywane na tym koncie w takim samym stopniu
zwiększają wynik i zmniejszają fundusz izby administracji skarbowej). Nie określono
też, czy konieczne jest prowadzenie do niego ewidencji szczegółowej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60