zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
6.03.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Klasyfikacja budżetowa dotacji na remont przychodni działającej w formie spółki z o.o.

Gmina planuje przekazać dotację (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej) na remont przychodni gminnej, działającej w formie spółki z o.o. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej nie przewiduje odpowiedniego paragrafu dla tej dotacji. Czy mogę zaplanować taką dotację w paragrafie 258 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"?

Z przepisów art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) wynika, że skoro dotacja może zostać przeznaczona jedynie na ustawowo wskazane w tych przepisach cele, to wspomniana dotacja, jest dotacją celową. Znajduje to potwierdzenie w stanowiskach regionalnych izb obrachunkowych, chociażby w uchwale nr 1/52/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 13 stycznia 2016 r., gdzie podkreślono, że "(...) na realizację zadań wymienionych w ww. podanych przepisach, podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie mógł otrzymać "wsparcie finansowe" w formie dotacji celowej od jednostki samorządu terytorialnego (...)". Taka koncepcja ma potwierdzenie również w orzecznictwie sądowo – administracyjnym, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 września 2012 r. (sygn. akt I SA/Ol 464/12).

W odróżnieniu od dotacji podmiotowych, które służą dofinansowaniu określonego podmiotu, a dokładniej jego bieżącej działalności, ze środków przekazywanych w formie dotacji celowej można dofinansować lub sfinansować w całości realizację zadania publicznego, scedowanego na beneficjenta środków publicznych. Wśród zadań własnych gminy, do których zaspokajania jest zobowiązana gmina, ustawodawca wymienia ochronę zdrowia. Wynika to z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

Naszym zdaniem nie ma możliwości, aby dotację dla przychodni działającej w formie spółki z o.o. zaplanować w paragrafie 258 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".

Zasadniczą przyczyną niemożliwości zaplanowania ww. dotacji w paragrafie 258 jest brak adekwatności pomiędzy przeznaczeniem (charakterem prawnym) dotacji (dotacja celowa) a literalnym brzmieniem opisu jednostki klasyfikacyjnej (paragrafu 258), z którego wynika, że obejmuje ona dotacje – z tym że dotacje podmiotowe, a nie dotacje celowe. Ewentualne umieszczenie środków dotacyjnych w paragrafie 258 mogłoby prowadzić do błędnego wniosku odnośnie dopuszczalności ich rozdysponowania na działalność bieżącą podmiotu leczniczego, zamiast na konkretnie oznaczony cel, czyli – w podanej sytuacji – na remont pomieszczeń należących do przychodni.

Gmina powinna dokonać weryfikacji proponowanej klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu wydatków, co oznacza konieczność ustalenia jej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Wydaje się, że istnieje możliwość zaplanowania dotacji celowej, o której mowa w pytaniu, w paragrafie 283 "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych". W podanym stanie faktycznym właśnie ten paragraf będzie – naszym zdaniem – właściwy dla możliwości zaplanowania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

W razie wątpliwości można rozważyć pozyskanie stanowiska odnośnie sposobu klasyfikacji tych wydatków od właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Warto bowiem przypomnieć, iż – w świetle art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – do zadań izby należy udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 tej ustawy, w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60