zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
3.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Przesunięcie środków w planie finansowym państwowej jednostki budżetowej

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Przyznano nam środki na wypłatę tzw. trzynastki, ale w kwocie niższej o 341 zł (wyniknęło to z systemu zaokrąglania). Czy mogę powyższą kwotę uzupełnić z dowolnego paragrafu wydatków budżetowych?

Jak wynika z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej.  Przepisy art. 171 ust. 5 i 7 ww. ustawy stanowią jednocześnie, że dysponenci części budżetowych mogą upoważnić kierowników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału, oraz że przeniesienia wydatków, o których mowa w art. 171 ust. 1 i 5 ww. ustawy, nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 ze zm.) wskazano, że kierownicy podległych państwowych jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych, w obrębie jednego rozdziału, na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych. Ponadto kierownicy podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, informują dysponentów części budżetowych o dokonanych przeniesieniach w terminach przez nich ustalonych.

Z powyższych regulacji wnioskować należy, że kierownik jednostki budżetowej nie ma samodzielnej kompetencji do dokonywania zmian w planie finansowym swojej jednostki. Może jednak takowych zmian dokonywać pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia i jedynie w zgodzie z zakresem tegoż upoważnienia. Wskazany zakres ma tu istotne znaczenie, bowiem może też determinować uprawnienia do zmian np. między określonymi paragrafami wydatków.

Tego typu kwestie - w stosunku m.in. do kierowników jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie – są regulowane w drodze zarządzenia właściwego wojewody podejmowanego właśnie w oparciu o ww. regulacje prawne. W owym zarządzeniu wojewodowie upoważniają te podmioty, do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego rozdziału. W ramach takiego zarządzenia może nastąpić również sprecyzowanie upoważnienia do dokonywania zmian w kontekście konkretnych wydatków i ich oznaczonych paragrafów. Wśród nich mogą być m.in. upoważnienia do dokonywania zmian w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W kontekście podanego stanu faktycznego (przy założeniu, że nie dojdzie do zwiększenia planu finansowego na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) przyjąć należy, że uzupełnienie planowanej "trzynastki" będzie możliwe, jednak tylko w takim zakresie (w odniesieniu do takich środków finansowych), w jakim kierownik jednostki posiada upoważnienie, tj. w odniesieniu do konkretnych paragrafów wydatków budżetowych.

Warto przy okazji wspomnieć, że naruszenie reguł dokonywania zmian w planie finansowym może spowodować odpowiedzialność w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.). W świetle tych regulacji naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest bowiem dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60