zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Kiedy następuje przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych, uwalniające sprawcę od odpowiedzialności?

Przedawnienie karalności uwalniające sprawcę od odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych następuje z upływem czasu, po którym sprawca naruszenia nie może być ukarany za popełniony czyn lub za zaniechanie czynności do której wykonania został zobligowany. Jeżeli organy powołane do egzekwowania odpowiedzialności nie ujawnią i nie osądzą w tym ustawowo określonym czasie, następuje przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych, uwalniające sprawcę od odpowiedzialności.

Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Natomiast jeżeli w tym okresie (trzech lat) wszczęto postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Powyższe wynika z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.). Termin przedawnienia karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynosi zatem 5 lat, licząc od dnia popełnienia naruszenia.

Jak wynika z orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej (GKO) z 9 września 2010 r. (sygn. akt BDF1/4900/59/66/10/1634), dla prawidłowego obliczenia terminu przedawnienia w konkretnej sprawie konieczne jest precyzyjne określenie daty popełnienia czynu. Z kolei w orzeczeniu GKO z 18 listopada 2013 r. (sygn. akt BDF1/4900/53/58/13/RWPD-51964) wysunięto tezę, iż "(...) określenie czasu popełnienia naruszenia jest rzeczą niezmiernie istotną choćby z punktu widzenia liczenia terminu przedawnienia, dlatego należy ustalić, w sposób niebudzący wątpliwości, daty dokonania poszczególnych wydatków (...)".

Czas popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych został określony w art. 21 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Za czas, w którym sprawca zaniechał działania, uważa się dzień następujący po upływie terminu, w którym określone działanie powinno nastąpić. Dla naruszeń dyscypliny finansowej polegających na działaniu, początkiem biegu terminu przedawnienia jest dzień, w którym doszło do karalnego działania (np. data podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, data podpisania sprawozdania budżetowego, w którym wykazano dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej). Termin przedawnienia karalności naruszeń dyscypliny finansowej popełnionych przez zaniechanie rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa należało dokonać zaniechanego działania.

W przypadku gdy upływ terminu przedawnienia karalności nastąpił w trakcie podejmowania czynności sprawdzających przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, wydaje on - na podstawie  art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Natomiast w sytuacji, gdy rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające, po stwierdzeniu przedawnienia podlega ono umorzeniu. Jeśli stwierdzenie przedawnienia następuje przed komisją orzekającą umarza ona postępowanie w sprawie. Przy czym umorzenie następuje w formie postanowienia, gdy nie rozpoczęto jeszcze postępowania dowodowego, a jeśli rozpoczęto postępowanie dowodowe komisja wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania. Przykładem może być orzeczenie GKO z 27 września 2004 r. (sygn. akt DF/GKO/Odw.-51/74/2004/703).

Jeżeli w trakcie trwania biegu trzyletniego terminu przedawnienia karalności skutecznie wszczęto postępowanie wyjaśniające przez rzecznika dyscypliny, termin podstawowy ulega wydłużeniu o kolejne dwa lata. W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w momencie, gdy karalność naruszenia nie ustała, przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych wydłuża się i wynosi nie trzy, ale pięć lat. Po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, nie istnieje już uzasadnienie dla przedawnienia w postaci kary za opieszałość oskarżyciela. W rezultacie 5-letni termin przedawnienia karalności umożliwia rzecznikowi dyscypliny przeprowadzenie wszelkich dowodów w sprawach, które bez wydłużenia terminu przedawnienia uległyby niejednokrotnie przedawnieniu. Jest to, co do zasady, wydłużenie terminu przedawnienia.

Skutkiem przedawnienia w ujęciu materialnoprawnym jest uchylenie karalności. Dochodzi również do zaniechania karalności. Skutkiem procesowym przedawnienia, w świetle art. 78 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jest zakaz wszczynania postępowania i nakaz umorzenia postępowania wszczętego (por. orzeczenie GKO z 19 sierpnia 2010 r., sygn. akt BDF1/4900/91/92/09/3305).

Obok instytucji przedawnienia karalności, istnieje również przedawnienie wykonania kary, określone w art. 39 ustawy o odpowiedzialności naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem, nie można wykonać kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 2 lata. Przedawnienie wykonania kary nie biegnie w okresie wstrzymania z urzędu jej wykonania, wskutek zaskarżenia do sądu prawomocnego orzeczenia zgodnie z art. 169 ww. ustawy, a w przypadku kary pieniężnej także w okresie odroczenia tej kary lub jej spłaty w ratach.

Upływ ustawowo określonych terminów wyklucza karalność sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60