zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 08:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
27.08.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Żołnierz, który pełni zawodową służbę wojskową w naszej jednostce, planuje zakończenie tej służby. Wiemy, że może on skorzystać z różnego rodzaju kursów pozwalających na przekwalifikowanie zawodowe, finansowanych ze środków MON. Jakiego rodzaju dofinansowania i w jakiej wysokości może się spodziewać? Jakie warunki musi spełniać, aby ubiegać się o taką pomoc? Czy w przypadku nieukończenia kursu będzie musiał zwrócić jakieś koszty?

Żołnierz, o którym mowa w pytaniu, może uzyskać pomoc rekonwersyjną w zakresie przekwalifikowania zawodowego po zakończeniu służby wojskowej, a nawet już przed jej planowanym zakończeniem.

Rekonwersja ma na celu aktywizację i przywrócenie możliwości pracy byłym żołnierzom, którzy tę służbę zakończyli lub planują jej zakończenie, a dalej chcą być aktywni zawodowo na rynku cywilnym. Zasady korzystania z pomocy rekonwersyjnej określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 ze zm.).

Pomoc rekonwersyjna w zakresie przekwalifikowania zawodowego
Okres korzystania z pomocy Osoby objęte pomocą
Dwa lata, licząc od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej Były żołnierz zawodowy, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12-15 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Bezterminowo Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych
Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych
Na dwa lata przed zwolnieniem Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę co najmniej cztery lata

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane:

1) koszty przekwalifikowania zawodowego – koszty udziału w szkoleniu, kursie,

2) koszty do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę), koszt jednostkowy nie może przekroczyć ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;

3) koszty zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego, koszt jednostkowy nie może przekroczyć 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Koszty, o których mowa w pkt 1-3 mogą być pokrywane do wysokości limitu, który wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym (najniższe uposażenie wynosi obecnie 3.200 zł). Wysokość pomocy jest również uzależniona od ilości lat służby zawodowej żołnierza.

Ilość lat służby zawodowej żołnierza
uprawniająca do otrzymania pomocy
Limit Wysokość pomocy w 2018 r.
po 4 latach służby 100% limitu 2.400zł
po 9 latach służby 200% limitu 4.800 zł
po 15 latach służby 300% limitu 7.200 zł

Środki finansowe przeznaczone na przejazdy i noclegi są wypłacane przez Wojskowe Biura Emerytalne (WBE) lub przez jednostkę wojskową, na zaopatrzeniu której żołnierz pozostaje.

Pomoc rekonwersyjna udzielana jest na pisemny wniosek uprawnionego. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. poz. 1622), wniosek powinien zawierać w szczególności niżej wymienione informacje:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego;
   
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
   
 • nazwę ośrodka szkolenia, jego adres, NIP i REGON;
   
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
   
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
   
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
   
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

W zależności od tego, kto i kiedy składa wniosek, należy załączyć do niego różne dokumenty.

Rodzaje załączanych dokumentów w zależności od tego, kto i kiedy składa wniosek
BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY ŻOŁNIERZ PLANUJĄCY ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ CZŁONEK RODZINY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO
decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej poza granicami państwa, decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat służby wojskowej,
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń
dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego,
zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej,
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń
skrócony odpis aktu małżeństwa (małżonek) lub skrócony odpis aktu urodzenia (dziecko),
dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
w przypadku dzieci w wieku od 18 do 25 lat - oświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki,
w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem osiemnastego roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
Miejsce składania wniosku
WKU lub WSzW do dyrektora WBE (za pośrednictwem właściwego ze względu  na miejsce zamieszkania byłego żołnierza kierownika OAZ) Jednostka wojskowa - dyrektor WBE (za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej kierownika OAZ) Dyrektor WBE (za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej kierownika OAZ)

Wzory wniosków dostępne są m.in. na stronie internetowej: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/rekonwersja-i/rekonwersja-dokumenty-72016-05-10/

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej w sprawie przekwalifikowania zawodowego, do wydania której uprawniony jest dyrektor WBE właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. W decyzji określona jest wysokość przyznanej pomocy. Wypłata środków finansowych może nastąpić bezpośrednio na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe lub na rachunek bankowy zainteresowanego.

Jeśli z winy uprawnionego szkolenie lub kurs dotyczące przekwalifikowania nie zostaną ukończone, to koszty przyznanej pomocy rekonwersyjnej podlegają zwrotowi. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów prowadzi organ wypłacający.

Należy ponadto pamiętać, że pomoc rekonwersyjna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zatem wysokość otrzymanego świadczenia należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Jeśli żołnierz, o którym mowa w pytaniu, pełni jeszcze służbę zawodową, to może on skorzystać na terenie kraju, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, z pomocy w zakresie:

1) doradztwa zawodowego - o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

2) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej - o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,

3) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej - o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

Wiele informacji w zakresie rekonwersji zamieszonych jest na stronach internetowych instytucji wojskowych, np.:

 • Wojskowych Biur Emerytalnych (WBE),
   
 • Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (WSZW),
   
 • Wojewódzkich Komend Uzupełnień (WKU),
   
 • Ośrodków Aktywizacji Zawodowych (OAZ) i Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ).

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.