zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu przetargowym

Proces elektronizacji postępowań przetargowych wciąż trwa. Ostatecznie komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą wyłącznie drogą elektroniczną ma nastąpić w 2018 r. Obecnie wykonawcy mogą jeszcze komunikować się z zamawiającym (oprócz zamawiających centralnych) w sposób tradycyjny tj. na piśmie. Jednocześnie obowiązują już nowe przepisy w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kiedy wymagana jest droga elektroniczna?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przepisy nakładające obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zaczną obowiązywać od dnia 18 października 2018 r. Do tego czasu komunikacja i wymiana informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może odbywać się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Natomiast obowiązkowa komunikacja elektroniczna dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.

To zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące oraz ogólnie dostępne. Ponadto muszą być interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu. Co najistotniejsze, narzędzia i urządzenia te nie mogą ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania techniczne i organizacyjne

Od 12 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320). W przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający przepisy rozporządzenia dotyczące składania jednolitego dokumentu zamówienia wejdą w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy dotyczące obowiązkowej komunikacji elektronicznej z dniem 18 października 2018 r.

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.

Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w całym postępowaniu. Jednocześnie określa wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.

Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej może być uzależnione od uprzedniej akceptacji przez wykonawcę, określonego w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia, regulaminu korzystania z serwisu udostępnianego przez zamawiającego.


Dokumenty elektroniczne mogą być przekazywane i udostępniane przez zamawiającego również przy użyciu poczty elektronicznej.


Przepisy określają wymagania co do środków komunikacji elektronicznej, za pomocą których ma następować przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularza JEDZ). Przede wszystkim spełnione muszą być wymagania przewidziane dla systemu teleinformatycznego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Używane środki muszą też umożliwiać identyfikację podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez te podmioty, oraz rozliczalność innych działań przez nie podejmowanych. Ponadto musi być zapewniona ochrona przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia. Osoby uprawnione muszą mieć zapewnioną możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostęp do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach oraz możliwość udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców.

Oprócz tego, w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania musi istnieć możliwość ich usunięcia w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią. Zamawiający udostępnia zainteresowanym wykonawcom informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60