zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

Ogłoszenie o zamówienie w siedzibie zamawiającego

Przygotowujemy się do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony). Wartość przedmiotu zamówienia będzie niższa niż tzw. progi unijne, dlatego ogłoszenie będziemy zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych i na naszej stronie internetowej. Przepisy wymagają też publikacji w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Jakie informacje powinno zawierać takie ogłoszenie?

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tak wynika z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Siedzibą zamawiającego, w której ma być zamieszczone ogłoszenie, jest budynek, w którym zamawiający prowadzi swoją działalność, a miejscem powszechnie dostępnym w tej siedzibie jest miejsce, do którego osoby niebędące pracownikami zamawiającego mają swobodny dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu oraz opłat itp., i w którym mogą zapoznać się bezpośrednio z treścią ogłoszenia.

Minimalny zakres informacji, jakie powinno zawierać ogłoszenie o zamówieniu dostępne w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej określa art. 41 powołanej ustawy (patrz ramka). Przepis zawiera sformułowanie w szczególności, co oznacza, że informacje wymienione w tym przepisie muszą się znaleźć obowiązkowo. Natomiast zamawiający może ten zakres rozszerzyć.

Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać m.in.:

nazwę (firmę) i adres zamawiającego,
określenie trybu zamówienia,
adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ,
określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych,
informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej,
termin wykonania zamówienia,
warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,
wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
informację na temat wadium,
kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone,
termin związania ofertą,
informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej,
informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące tego systemu,
informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60