zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Podstawy wykluczenia wykonawcy posiadającego zaległości podatkowe

Jednostka jako zamawiający organizuje przetarg na remont budynku. Czy z postępowania o udzielenie zamówienia zawsze należy wykluczyć wykonawcę, który posiada zaległości podatkowe?

NIE. Sam fakt istnienia zaległości z tytułu niewywiązywania się z obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne przez wykonawcę, w przypadku gdy nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie, nie skutkuje sankcją wykluczenia z postępowania.

Bezwzględne podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). W tym też przepisie w pkt 15 została opisana przesłanka obligatoryjnego wykluczenia z postępowania wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Przy czym wykluczenie następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wykluczenie nie nastąpi, jeżeli wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami albo zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Zamawiający, na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), ma prawo żądać od wykonawcy oświadczeń o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaś wydania takiego wyroku lub decyzji zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami bądź zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Natomiast jeżeli zamawiający chce ograniczyć możliwość ubiegania się o zamówienie wykonawcom posiadającym takie zaległości, które jednak nie są potwierdzone wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną, może skorzystać z fakultatywnej przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Przy czym taką podstawę wykluczenia zamawiający musi wcześniej przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopiero w przypadku zastosowania przesłanki fakultatywnej zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawców środków dowodowych w tym zakresie, m.in. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60