zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 08:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Zaświadczenie o niekaralności prokurenta spółki

Spółka z o.o. będzie ubiegać się o zamówienie publiczne. Czy będzie zobowiązana przedłożyć zamawiającemu zaświadczenie o niekaralności prokurenta?

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać m.in. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powołany art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp obejmuje swoim zakresem urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także prokurenta.

Potwierdzenie niekaralności dotyczy przestępstw określonych w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 Kodeksu karnego bądź art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie. Ponadto obejmuje przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny, skarbowe, a także określone w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że karalność wskazanych osób jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z procedury udzielania zamówienia publicznego przez zamawiającego. Przy czym zastosowanie tej przesłanki uzależnione jest od upływu okresów określonych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp (3 lata lub 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia).

Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także spełnia kryteria selekcji. Zamawiający przed udzieleniem takiego zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających te okoliczności. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający może (nie musi) wezwać wykonawcę do złożenia mu oświadczeń i dokumentów.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60