zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
30.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Zmiana formy prawnej wykonawcy

Jesteśmy jednostką budżetową. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniliśmy wykonawcę (przedsiębiorcę), który następnie przekształcił się w spółkę z o.o. Czy po zmianie formy prawnej wykonawcy musimy ponownie przeprowadzić procedury zamówieniowe, czy wystarczy zmiana podpisanej już umowy (dokonana w formie aneksu)?

Jeżeli do przekształcenia wykonawcy doszło w wyniku sukcesji uniwersalnej (generalnej) wykonawcy i nowy podmiot (tutaj: spółka z o.o.) jest dalej zdolny do wykonania zamówienia, bez konieczności dokonywania w umowie o zamówienie innych istotnych zmian oraz nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału, to nie ma potrzeby przeprowadzania jeszcze raz procedur zamówieniowych.  

W wyniku sukcesji spółka z o.o. przejmuje bowiem wszelkie zobowiązania dotychczasowego podmiotu, w tym również zobowiązania wynikające z umowy o zamówienie publiczne.

Jednocześnie, mając na uwadze obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w formie pisemnej, dla udokumentowania faktu zmiany formy prawnej wykonawcy zamówienia, konieczne jest zachowanie tej formy także dla aneksu. Aneks w swej treści powinien uwzględniać przede wszystkim zmiany części dotyczącej danych osobowych wykonawcy.

Pisemna zmiana umowy jest niezbędna również dla prawidłowości i rzetelności rozliczenia umowy przez zamawiającego, gdyż m.in.:

  • protokół odbioru dostawy, usługi czy roboty budowlanej (w zależności od tego jakiego rodzaju jest to zamówienie), zawiera podpis wykonawcy,
     
  • faktura za zamówienia wystawiana będzie przez inny podmiot niż wskazany w pierwotnej umowie.

Po nowelizacji Prawa zamówień publicznych - wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - zmiana wykonawcy wskutek jego przekształcenia jest możliwa i zgodna z prawem. Jak wynika bowiem z obowiązującej obecnie treści art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że m.in. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

Należy jednakże pamiętać, że w przypadkach, o których mowa w tym przepisie, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Jeżeli zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą obejmowałoby inne przypadki niż wymienione w ww. art. 144 ust. 1 pkt 4, to zmiana taka byłaby już istotna i nie mogłaby zostać dokonana zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60