zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy

Organizujemy przetarg nieograniczony na remont budynku. Chcemy zażądać ustanowienia zabezpieczenia. W którym momencie poinformować o tym wykonawców? W jakich terminach musi być ono wniesione?

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Takie zabezpieczenie to rodzaj kaucji stanowiącej gwarancję pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającego w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z zapisów zawartych w umowie o zamówienie publiczne, bez konieczności występowania na drogę sądową. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia musi zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Niewniesienie wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy powoduje zatrzymanie przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Jednakże w takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie ma możliwości wniesienia go w gotówce. Jeżeli wykonawca wnosił wadium w pieniądzu, to może wyrazić zgodę na zaliczenie mu kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W takim przypadku zamawiający nie zwraca mu wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale zalicza je na poczet zabezpieczenia. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Część kwoty z zabezpieczenia może być pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. Zamawiający zwraca ją nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

"Wybór formy zabezpieczenia należy do wykonawcy, który w tym postępowaniu miał wystarczająco wiele czasu na uzyskanie zabezpieczenia w dowolnej formie".

Wyrok KIO z dnia 11 września 2015 r., sygn. akt KIO 1861/15

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60