zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
9.02.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Wybór biegłego rewidenta w trybie zapytania o cenę

Czy jednostka samorządu terytorialnego podlegająca obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta może dokonać wyboru podmiotu, który przeprowadzi to badanie, w trybie zapytania o cenę? Czy konieczne jest ogłoszenie przetargu?

W przypadku usługi badania przez biegłego rewidenta trzeba przede wszystkim ustalić z należytą starannością szacowaną, przewidywaną wartość tego zamówienia. Odbywa się to z uwzględnieniem metodyki wskazanej przez ustawodawcę w art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Jeżeli zamówienie spełnia przesłanki stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych (głównie wtedy, gdy szacowana wartość zamówienia przekracza wartość określoną w art. 4 pkt 8 tej ustawy, tj. 30.000 euro), należy zastosować do udzielenia zamówienia jeden z trybów ustawowych:

  • podstawowy (przetarg nieograniczony, ograniczony – art. 10 ust. 1 ww. ustawy) albo
     
  • inny tryb szczególny, np. zamówienie z wolnej ręki czy zapytanie o cenę (o ile spełnia dane zamówienie warunki zastosowania trybu przewidziane w ustawie).

Analizując treść przesłanek zastosowania zapytania o cenę, wymienionych w art. 70 ww. ustawy, określić możemy listę warunków uprawniających do udzielenia zamówienia w tym trybie, które to warunki muszą być spełnione łącznie:

1) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy,

2) zamówienie obejmuje swoim przedmiotem wyłącznie dostawy lub usługi (a nie roboty budowlane),

3) dostawy i usługi objęte zamówieniem są powszechnie dostępne,

4) dostawy i usługi mają ustalone standardy jakościowe.

Z dokładnym ustaleniem znaczenia przesłanek wymienionych w pkt 3 i 4 może zaistnieć pewien problem, ponieważ są one nieostre i muszą z tej przyczyny podlegać rozwinięciu w wykładni prawniczej. Dotychczas jednak m.in. w orzecznictwie KIO i wykładni Prezesa UZP pojawił się szereg wyjaśnień tych pojęć oraz przykładów zamówień, najczęściej niespełniających warunków powszechnej dostępności i standaryzacji jakościowej.

Szczególnie warto zapoznać się z opinią w Repozytorium Wiedzy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, pt. „Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę”. Zgodnie z treścią ww. opinii nie można m.in. stosować zapytania o cenę do usług „nietypowych, wymagających szczególnych kwalifikacji”.

Należy zaznaczyć, że wykonanie badania sprawozdania finansowego obostrzone jest m.in. podmiotowym warunkiem uzyskania uprawnień biegłego rewidenta – określonym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach autorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). W związku z tym, biorąc pod uwagę treść opinii UZP, można wysnuć wniosek, że usługa badania sprawozdania nie spełni kryterium powszechnej dostępności. A to oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, nie może dokonać wyboru podmiotu, który przeprowadzi to badanie, w trybie zapytania o cenę.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że jednostka samorządu terytorialnego, jako jednostka sektora finansów publicznych, zarówno znajduje się w reżimie Prawa zamówień publicznych, jak i powinna stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zatem, nawet jeżeli nie jest ona zobowiązana do zastosowania Prawa zamówień publicznych na mocy przepisów szczegółowych, np. z uwagi na specyfikę zamówienia (zob. katalog z art. 4-4d tej ustawy), czy jego wartości, powinna wykazać stosowanie zasad właściwych dla finansów publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W przypadku zamówień wyłączonych ze stosowania Prawa zamówień publicznych wciąż dany wydatek na zamówienie powinien być zrealizowany celowo i gospodarnie, również pod kątem wyboru podmiotu, któremu jednostka sektora finansów publicznych powierzy realizację zamówienia. W praktyce najczęściej takie zasady wyboru wykonawcy określają wewnętrzne zarządzenia i regulaminy jednostek dotyczące udzielania zamówień o wartości poniżej kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Jeśli brak takiego zarządzenia, warto rozważyć udzielenie zamówienia w sposób konkurencyjny, tj. poprzez tzw. rozeznanie rynku. Można to zrealizować zarówno w trybie publicznego ogłoszenia i zebrania ofert od zainteresowanych wykonawców, jak i wystosowując tzw. zaproszenie ofertowe do określonego kręgu podmiotów, przy czym ich ilość powinna gwarantować uzyskanie pewnego przekroju cenowego na rynku wykonawców, tym samym pokazać rzetelność w wydatkowaniu danych środków.

Wobec zamówień nieobjętych unijnymi dyrektywami ws. zamówień publicznych Komisja Europejska wydała komunikat wyjaśniający (Dz. Urz. UE C 179/2 z 1.8.2006 r.), w którym wskazuje zasady udzielania tych zamówień, takie jak m.in. przejrzystość, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu, równy dostęp wykonawców do zamówienia oraz obiektywne traktowanie wykonawców. Zawsze zasady te realizuje polska ustawa – Prawo zamówień publicznych – natomiast w przypadku niezastosowania przepisów tej ustawy warto udokumentować takie działania jednostki przy wyborze wykonawcy, które zrealizują ww. zasady w praktyce, co może też w pewien sposób zagwarantować uzyskanie właściwego efektu z poniesionych nakładów.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60