zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.02.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy mamy obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych? Czy trzeba go sporządzać również dla zamówień o wartości do 30.000 euro? Jakie informacje powinien zawierać taki plan? Czy niesporządzenie planu zamówień publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

Samorządowa jednostka budżetowa ma obowiązek sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieścić ten plan na stronie internetowej. Obowiązek ten wynika z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i musi zostać zrealizowany nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, czyli - w przypadku samorządowej jednostki budżetowej - przyjęcia przez radę gminy, miasta, powiatu lub sejmik województwa uchwały budżetowej.

W ww. przepisie jest mowa o planie postępowań o udzielenie zamówień, a nie o planie zamówień publicznych. W związku z tym obwiązek publikacji planu dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem nie dotyczy on m.in. zamówień o wartości do 30.000 euro. Powyższej ustawy nie stosuje się bowiem do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (por. art. 4 pkt 8 ww. ustawy). Do tych zamówień nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a więc należy przyjąć, że dla tego rodzaju zamówień nie ma obowiązku sporządzania planu. Takiego obowiązku nie ma również dla zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych na innej podstawie prawnej niż art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Powyższe stanowisko potwierdza także Urząd Zamówień Publicznych w opinii zamieszczonej na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/czynnosci-zamawiajacego-przed-wszczeciem-postepowania.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 Prawa zamówień publicznych, plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

W zakresie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku podawania szczegółowego i bardzo precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia i nie musi on spełniać wymogów określonych w art. 29 ww. ustawy. Nie naruszymy przepisów jeśli zasygnalizujemy jedynie, co zamierzamy zamówić i w taki sposób aby potencjalni wykonawcy mogli ocenić czy będą mogli złożyć ofertę.

Plan musi zawierać informacje co do rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi. Można zatem sporządzić plan według rodzaju zamówień, co może ułatwić wykonawcom poruszanie się po zamieszczonych w nim informacjach, zwłaszcza jeśli plan będzie dotyczył większej liczby planowanych postępowań.

Jeśli chodzi zaś o wskazanie przewidywanego trybu udzielania zamówienia, to możemy się poruszać wyłącznie w ramach zamkniętego ich katalogu wskazanego w art. 10 ww. ustawy. Natomiast w odniesieniu do „innych procedur” chodzi o postępowania, które nie mieszczą się w katalogu trybów udzielania zamówień, jednak prowadzą do wyłonienia wykonawcy w celu realizacji zamówienia, jak przykładowo konkurs (zob. art. 110-127 ww. ustawy), czy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (zob. art. 138g-138s ww. ustawy). Ponadto - ze względu na użycie przez ustawodawcę określenia „przewidywany tryb”, to istnieje możliwość zmiany trybu w stosunku do tego wskazanego w planie.

Z kolei „orientacyjnej wartości zamówienia” nie należy utożsamiać z szacunkową wartością zamówienia, która musi być ustalona z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ww. ustawy). Wyrażenie „orientacyjna” oznacza możliwość podania wartości w przybliżeniu, w pewnym przedziale. Nie musi to być wartość precyzyjna, czy tym bardziej ostateczna i może być przez zamawiającego zmieniona przed wszczęciem właściwego postępowania o udzielenie zamówienia. Chodzi tu przede wszystkim o informowanie potencjalnych wykonawców o rozmiarach zamówienia i czy będą oni posiadali zdolności finansowe, aby się o nie ubiegać. Zalecane jest, aby dla jasności i wykluczenia wątpliwości wskazać w planie, iż orientacyjna wartość zamówienia jest wartością netto (bez VAT).

W planie wskazujemy również przewidywany termin wszczęcia postępowania. Po raz kolejny ustawodawca użył określenia „przewidywany”, co oznacza, że nie musi to być termin wiążący i ostateczny i może on się po prostu zmienić w stosunku do tego wskazanego w planie.

W Prawie zamówień publicznych wskazano minimalny katalog informacji i jeśli zamawiający chce lub wynika to np. z uregulowań wewnętrznych w danej jednostce, to może w planie podać także inne informacje dotyczące poszczególnych planowanych postępowań, jak np. czy przewiduje możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego (art. 31a ww. ustawy), czy też jaki wydział/biuro jest odpowiedzialny za przygotowanie danego postępowania.

Ponadto należy wskazać, że niesporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - mimo obowiązku jego sporządzenia określonego w art. 13a Prawa zamówień publicznych - nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ponieważ takie zaniechanie nie zostało wskazane w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.), jako czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W szczególności nie wymieniono takiego czynu w art. 17 i art. 18c ww. ustawy, które dotyczą czynów związanych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60