zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
28.02.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Przesyłanie elektroniczne jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Jak prawidłowo wypełnić obowiązki w zakresie przesyłania elektronicznego JEDZ?

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) jest oświadczeniem wstępnym wykonawcy, będącym dowodem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczącym uprawnień, sytuacji finansowej i ekonomicznej, zdolności zawodowej i technicznej wykonawcy, który jest przekazywany zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór standardowego formularza JEDZ oraz instrukcje dotyczące jego stosowania określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16 z 2016 r.), wydanym m.in. na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 2014 r.). Jest on dostępny we wszystkich językach UE i wymagany w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki niemu wykonawca nie musi już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej (wszystkich dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) stosowanej dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza uproszczenie dostępu do wspólnego rynku zamówień na terenie UE.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE, jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się wyłącznie w formie elektronicznej, jednakże stosowanie tego przepisu może – na podstawie art. 90 ust. 3 ww. dyrektywy - zostać odroczone najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. możliwe jest stosowanie zarówno wersji w pełni elektronicznej, jak i papierowej JEDZ.

Obowiązki wykonawców związane z elektronizacją wiążą się z koniecznością przygotowania się do elektronicznego przesyłania JEDZ, jak i pozostałych oświadczeń w związku z brzmieniem art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1020 ze zm.). Wykonawcy będą musieli zatem zaopatrzyć się w podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. W świetle bowiem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przesyłane oświadczenia, w tym JEDZ, muszą być sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym osoby reprezentujące danego wykonawcę powinny posiadać podpis elektroniczny.

Natomiast od października 2018 r. obowiązki zamawiającego w procesie elektronizacji, od których może on odstąpić tylko w przypadkach wskazanych w Prawie zamówień publicznych, to zapewnienie, żeby komunikacja między nim a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Oczywiście do przesyłania JEDZ możliwe jest użycie poczty elektronicznej, a nie systemu informatycznego, który jest w posiadaniu zamawiającego. Z art. 2 pkt 17 Prawa zamówień publicznych wynika bowiem, że środki komunikacji elektronicznej należy interpretować zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz że może takim środkiem być również faks. Środki komunikacji elektronicznej - według ww. ustawy - to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. 

Przy tej okazji warto jednak nadmienić, że gwarancja poufności i szyfrowania informacji w przypadku oświadczeń, w tym JEDZ, gdy będą one przekazywane przez pocztę elektroniczną, nie zostanie zachowana. W tym kontekście tym dobitniej rysuje się konieczność posiadania odpowiedniego, zapewniającego realizację potrzeb zamawiającego, portalu e-usług.

Do 18 kwietnia 2018 r. JEDZ można przesyłać zamawiającemu pisemnie (papierowa wersja formularza) lub drogą elektroniczną (przede wszystkim pocztą elektroniczną i faksem) w zależności od wskazanego sposobu porozumiewania się z wykonawcami wybranego przez zamawiającego. Po 18 kwietnia 2018 r. JEDZ będzie mógł być przesyłany tylko drogą elektroniczną. Powinien być, pod rygorem nieważności, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wysyłanie JEDZ drogą mailową nie jest pełną elektronizacją tego procesu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60