zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
1.03.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne

Czy do postępowań o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne SP ZOZ musi stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? W jaki sposób zawierać umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Czy w takiej sytuacji można przeprowadzić konkurs ofert?

Samodzielny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest jednostką sektora finansów publicznych, w związku z czym, co do zasady, zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wyjątkiem od tej zasady jest jednak udzielanie zamówień dotyczących świadczeń zdrowotnych. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zależności od wartości przedmiotu zamówienia następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert (w przypadku umów o wartości wyższej niż 30.000 euro) albo zgodnie z wewnętrznymi przepisami ustanowionymi przez SP ZOZ (w przypadku umów o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro).

Procedurę udzielania zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne regulują przepisy art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.). Przepis art. 26 ust. 5 tej ustawy stanowi wprost, że do udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Zatem do zamówień na świadczenia zdrowotne przy wartości wyższej niż 30.000 euro (liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych) stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej, które przy udzielaniu tego rodzaju zamówień odwołują się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), odnoszących się do przeprowadzania konkursu ofert przez NFZ.

Natomiast w przypadku umów, których wartość nie przekracza 30.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów o konkursie ofert. Do tego rodzaju umów nie mają zastosowania również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (por. art. 4 pkt 8 tej ustawy). W tym zakresie pożądanym byłoby ustanowienie wewnętrznych przepisów regulujących tryb zawierania umów na świadczenia zdrowotne, których wartość nie przekracza 30.000 euro, aczkolwiek nie jest błędem każdorazowe określanie warunków i trybu zawierania umów w jawnych dokumentach postępowania.

Konkurs ofert ogłasza i przeprowadza SP ZOZ na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do których odsyła art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor SP ZOZ określa w dokumentach postępowania:

1) przedmiot postępowania, który nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

2) kryteria oceny ofert, które są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania,

3) warunki wymagane od przyjmujących zamówienie.

Warunki udziału w postępowaniu muszą być tak określone, aby umożliwić ocenę ofert pod kątem ustawowych kryteriów oceny udzielanych świadczeń, tj.: jakości (kwalifikacje personelu), kompleksowości (wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną), dostępności, ciągłości oraz ceny. Przy określaniu warunków udziału i realizacji przedmiotu umowy należy pamiętać także o treści art. 50a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.), zgodnie z którym grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Postępowanie prowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora SP ZOZ. Komisja konkursowa odrzuca lub wyklucza oferty oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, a także rozstrzyga protesty. Unieważnienie konkursu i zaakceptowanie przedłożonego przez komisję konkursową rozstrzygnięcia jest domeną dyrektora SP ZOZ. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SP ZOZ, a w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 euro (liczoną według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania) dyrektor SP ZOZ zobowiązany jest dodatkowo przekazać ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W świetle art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, SP ZOZ nazywany "udzielającym zamówienia" może zawrzeć umowę z przyjmującym zamówienie, którym może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Na podstawie umowy na świadczenia zdrowotne przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a udzielający zamówienia - do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. Do umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem ustanowionych przez SP ZOZ warunków udzielania świadczeń.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60