zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
9.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Otwarcie ofert po terminie wskazanym w SIWZ

Czy zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych, który spóźnił się z otwarciem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w stosunku do terminu otwarcia wskazanego w SIWZ zobowiązany jest unieważnić postępowanie przetargowe?

W świetle art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) musi zawrzeć m.in. informację o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert. Jednocześnie z art. 86 ust. 1 i 2 tej ustawy wynika, że z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia, a samo otwarcie jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, przy czym dniem ich otwarcia jest ten sam dzień, w którym upływa termin na ich składanie.

Z kolei art. 93 ust. 1–1b oraz ust. 1d ww. ustawy ustanawia zamknięty katalog przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sankcjonowany dodatkowo w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.). Z przepisów tych wynika zakaz unieważniania postępowania bez wyraźnej podstawy ustawowej. Przy czym żaden ze wskazanych przepisów nie odnosi się wprost do konieczności unieważnienia postępowania w sytuacji otwarcia przez zamawiającego ofert po wyznaczonym w SIWZ terminie. Ewentualnej podstawy takiego działania szukać należy w art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, który nakazuje unieważnienie postępowania, o ile jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

W praktyce może się zdarzyć, że z różnych względów, czy to organizacyjnych, czy to na skutek zwykłego błędu, zamawiający nie jest w stanie lub nie dokonuje otwarcia ofert w momencie wskazanym w dokumentacji przetargowej. Działanie takie, jako sprzeczne ze specyfikacją, rodzi wątpliwości zarówno co do jego prawidłowości, jak i możliwych konsekwencji. Należy je ocenić negatywnie, jako działanie sprzeczne z tzw. zobowiązaniem przetargowym zamawiającego określonym w SIWZ oraz wyrażoną w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zasadą przejrzystości prowadzonego postępowania. Warto zwrócić uwagę, że nie jest ono sprzeczne wprost z przywołaną już normą prawną wynikającą z art. 86 ust. 1 i 2 tej ustawy. Nie dochodzi bowiem w takiej sytuacji do zapoznania się z treścią ofert przed upływem terminu do ich złożenia lub otwarcia. Istota błędu zamawiającego i jego konsekwencji sprowadza się jednak do oceny czy nie doszło do naruszenia art. 86 ust. 2 ww. ustawy. W przedstawionych okolicznościach mogło bowiem dojść do przesunięcia w czasie otwarcia ofert jedynie o niewielki okres czasu (np. 30 minut), jak również do odroczenia tej czynności o kilka godzin, czy też dokonanie takiego otwarcia w ogóle w kolejnym dniu.

W naszej ocenie, konsekwencje takiego działa zależne będą od konkretnych okoliczności sprawy i wagi naruszenia. O ile takie spóźnione otwarcie nastąpi w pierwszym możliwym terminie po ustaniu okoliczności uniemożliwiającej jej dokonanie w terminie wcześniej ustalonym, a czynność ta będzie jednocześnie dokonana w tym samym dniu, w którym upłynął termin składania ofert, to przy zachowaniu pozostałych zasad prowadzenia postępowania takich jak transparentność i jawność tej odroczonej czynności oraz dbałość o nienaruszalność złożonych w terminie ofert, należy uznać, że nie zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania. Sytuacja taka nie ma i nie mogła mieć bowiem wpływu na wynik postępowania. Nie oznacza to bynajmniej, że działanie takie powinno być aprobowane jako dopuszczalne w świetle przepisów. Jednak w takim przypadku stopień i waga naruszenia nie uzasadniają unieważnienia postępowania.

Jeżeli jednak zamawiający czynność otwarcia ofert bez wyraźnej, obiektywnie uzasadnionej potrzeby odracza, albo odracza ją przez czas dłuższy niż niezbędny do usunięcia przyczyny odroczenia, zwłaszcza gdy odracza ją na następny dzień po upływie terminu składania ofert, to takie działanie winno skutkować unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 i art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zawsze będzie ono bowiem sprzeczne z obowiązkiem otwarcia ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, a jednocześnie będzie godziło w zasady ogólne udzielania zamówień publicznych, prowadząc do podejrzeń o manipulacje zamawiającego w samą treść złożonych ofert.

Należy również wskazać, że powyższe wnioski nie dotyczą sytuacji, w której zamawiający w wyznaczonym terminie dokonuje co prawda otwarcia złożonych ofert, ale nie otwiera wszystkich ofert, które w terminie do ich złożenia do niego wpłynęły. Jest to bowiem sytuacja zgoła odmienna od analizowanej w niniejszym przypadku.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60