zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Czy zamawiający może żądać oświadczenia JEDZ w języku polskim od podmiotu z zagranicy?

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, powołał się na potencjał podmiotu z zagranicy. Wraz z ofertą przedłożył oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) tegoż podmiotu w języku angielskim oraz sporządzone przez siebie tłumaczenie na język polski. Zamawiający zażądał jednak od wykonawcy oryginału JEDZ podmiotu udostępniającego w języku polskim. Czy był do tego uprawniony?

Przepisy § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) stanowią, iż dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W rozporządzeniu tym nie wymieniono jednak wskazanego w pytaniu oświadczenia JEDZ. Tym samym można napotkać pogląd wskazujący, że rozporządzenie (a więc i przytoczony § 16), nie ma zastosowania do JEDZ.

O dokumencie JEDZ mowa jest w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym w art. 25 tej ustawy. Ponadto w art. 9 ww. ustawy wskazano, iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub w języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Warto przytoczyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 888/17), gdzie odwołujący podnosił na gruncie art. 9 ww. ustawy, że skoro zamawiający wprost nie wskazał w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), że wyraża zgodę na złożenie JEDZ w języku obcym, dokument ten powinien zostać złożony w języku polskim. W powołanym wyroku skład orzekający zgodził się z twierdzeniem odwołującego, że w odniesieniu do JEDZ nie ma zastosowania wprost ww. rozporządzenie. Podkreślił natomiast, że przyjęcie, jakoby wykonawcy mogli JEDZ złożyć jedynie w języku polskim, nie byłoby racjonalne. Wymóg taki stanowiłby utrudnienie, barierę w ubieganiu się o zamówienie, podczas gdy wprowadzenie instytucji JEDZ miało ułatwić udział w procedurze. Co więcej, oczywistym jest, że przyjęcie takiego wymogu niezwykle utrudniałoby udział w postępowaniu podmiotom z innych państw członkowskich UE, co na gruncie zasad systemu byłoby niedozwolone. Zamawiający nie może wymagać, aby wykonawcy/podmioty udostępniające zasoby/podwykonawcy z innych państw członkowskich mieli w swoich zasobach pełnomocnika posługującego się językiem polskim. Jak wskazała KIO: "nie sposób uznać, że każdy podmiot zagraniczny musi mieć pełnomocnika polskojęzycznego, aby móc brać udział w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez polskich Zamawiających".

Powyższe byłoby ograniczeniem konkurencji, a nie – ułatwieniem konkurowania podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego.

Owo ułatwienie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego nie oznacza braku obowiązków leżących po stronie wykonawcy w zakresie prawidłowego przedłożenia dokumentów. W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, zamawiający wzywa wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. Tym samym, w przypadku gdy dokument JEDZ lub jego tłumaczenie zawiera braki, błędy, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wymaganym terminie. Tłumaczenie dokumentu powinno odzwierciedlać treść wskazaną w dokumencie obcojęzycznym. Jeżeli zdaniem zamawiającego tłumaczenie dokumentu nie jest pełne, budzi wątpliwości, to wzywa do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Jeśli natomiast treść budzi wątpliwości, zasadnym jest wezwanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 4 ww. ustawy. Zamawiający wszczyna procedurę w trybie ww. art. 26 ust. 4 w sytuacji, gdy ma wątpliwości, natomiast może ich nie mieć, gdy dana kwestia została już wyjaśniona w innym postępowaniu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60