zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 08:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
3.08.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieuprawnionego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jak należy interpretować przesłanki unieważnienia postępowania, aby nie dochodziło do naruszeń dyscypliny finansów publicznych?

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017 r. 1311 ze zm.) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. Z kolei art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyraźnie wskazuje przesłanki, które obligują zamawiającego do bezwzględnego unieważnienia postępowania.

Dla praktycznego wskazania błędów przy unieważnianiu postępowania skutkujących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w niniejszym artykule omówiono kilka orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej (GKO). Dotyczą one naruszeń przesłanek unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy, które budzą najwięcej wątpliwości wśród zamawiających.

GKO w orzeczeniu z 9 czerwca 2014 r. (sygn. akt BDF1/4900/7/7/14/RWPD-3006) wymierzyło obwinionemu karę, za nieuprawnione unieważnienie postępowania – obwiniony naruszył art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnił wszczęte postępowanie z uwagi na – w jego ocenie – wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający jako uzasadnienie faktyczne podał, że "(...) w interesie publicznym leży przeprowadzenie przez gminę inwestycji, tak aby środki publiczne zostały wykorzystane w sposób jak najbardziej celowy i ekonomiczny, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby i możliwości gminy. Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania dla realizacji innych inwestycji, która to możliwość pojawiła się po wszczęciu tego postępowania oraz jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla całości tych planów inwestycyjnych, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania (...)". Zamawiający unieważnił wszczęte postępowanie (rezygnując z niego) po to aby zabezpieczyć środki na inną inwestycję, gdzie pojawiła się możliwość pozyskania środków z UE. Zamawiający złożył wniosek, ale w tym przypadku wniosek o dofinansowanie do nowej inwestycji został odrzucony i gmina nie uzyskała środków. Czyli zamawiający unieważnił postępowanie nie mając realnej podstawy do jej unieważnienia. Na zamawiającym spoczywa obowiązek wykazania, że wystąpiła taka zmiana okoliczności faktycznych, w wyniku których udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W tym przypadku powstała jedynie możliwość wystąpienia takiej okoliczności. Komisja orzekła, że zamawiający kierował się jedynie hipotetyczną przesłanką ekonomiczną. Zamawiający ponadto po 20 dniach od unieważnienia, ponownie ogłosił postępowanie w przedmiocie uprzednio unieważnionego. Mimo, że nie powstał tutaj skutek finansowy, to organ orzekający wymierzył karę z uwagi na to, że został naruszony pewien ustalony porządek prawny. W przypadku czynów niepowodujących skutków finansowych, przy ocenie stopnia szkodliwości organ uwzględnia w szczególności wagę naruszenia oraz sposób i okoliczności ich naruszenia, w tym przypadku sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców. W omawianym przypadku nie było pozytywnej przesłanki niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i organ uwzględniając ww. przesłanki wymierzył karę upomnienia.

Z kolejnego orzeczenia GKO z 2 grudnia 2013 r. (sygn. akt BDF1/4900/64/69/13/RWPD-57591) wynika, iż zamawiający unieważnił postępowanie również na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, a jako przyczynę podał, że główny inwestor odstąpił od zakupu przedmiotu zamówienia w ramach zakupów zlecanych zamawiającemu, gdyż sam już zakupił potrzebne wyposażenie. Komisja Orzekająca I instancji uznała ten czyn za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, natomiast GKO umorzyła postępowanie w niniejszej sprawie. Zamawiający podnosił, że skoro główny inwestor dokonał już zakupu niezbędnego wyposażenia, to racjonalne było podjęcie działań aby nie wydatkować środków publicznych na zbędne zakupy. GKO uznała, że w tej sytuacji zachodzi znikoma szkodliwość czynu, co nie oznacza, że działania sprawcy było poprawne, lecz jest ono przesłanką do niedochodzenia odpowiedzialności. Unieważnienie postępowania było dokonane z naruszeniem przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Przesłanki tego artykułu odnoszą się do interesu publicznego, który nie powinien być utożsamiany z interesem zamawiającego. Ponadto przesłanki powinny być spełnione łącznie, tj. przesłanka dotycząca utrudnienia przeprowadzenia postępowania i przesłanka wystąpienia obiektywnej zmiany okoliczności w stopniu istotnym. GKO ustalając znikomą szkodliwość czynu wzięła pod uwagę to, że zamawiający "(...) zapobiegł zakupu zbędnego urządzenia i poniesieniu niecelowego wydatku. Skoro w niniejszej sprawie nie doszło do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych to pomimo niespełnienia w całości przesłanek dających podstawy do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy ocenić stan faktyczny jako znikomie szkodliwy".

W innym postępowaniu zarówno organ I instancji jak i GKO (sygn. akt BDF1/4900/110/116/14) orzekły, że zamawiający jest odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż unieważnił postępowanie bez spełnienia przesłanek wynikających z art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzasadniając unieważnienie powoływał się na wewnętrzne sprzeczności w zapisach SIWZ, prowadzących do takiej interpretacji, że możliwe będzie wykonanie usługi przez różnych radców prawnych, a nie przez jednego spełniającego kryteria wynikające z SIWZ. Brak zastrzeżenia w SIWZ warunku aby usługi świadczył tylko ten wykonawca, który legitymuje się wskazanym w SIWZ doświadczeniem, nie jest przyczyną do unieważnienia postępowania z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Aby takie unieważnienie można było uznać za zgodne z ww. przepisem musi zaistnieć taka wada, której nie da się usunąć i ma ona wpływ na wynik postępowania i skutkowałaby unieważnieniem podpisanej umowy. Przyczyny unieważnienia umowy wymienione są w art. 146 ust. 1 oraz ust. 5 i 6 ww. ustawy. A przytoczone uzasadnienie unieważnienia postępowania przez zamawiającego nie wskazuje na żadną wskazaną w tym przepisie przyczynę. Zdaniem GKO, w tym przypadku "(...) waga naruszonych obowiązków Obwinionego, związanych z nieuprawnionym unieważnieniem postępowania (...), a także skutki naruszenia związane z utratą zaufania podmiotów składających w postępowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie i w oparciu o potrzeby zamawiającego wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie pozwalały i nie pozwalają na przypisane popełnionemu czynowi znikomej szkodliwości dla finansów publicznych. Okoliczności dotyczące samego sprawcy i warunków, w jakich działał stanowiły natomiast podstawę do odstąpienia od wymierzenia kary (...)".

Przesłanki unieważnienia postępowania tworzą katalog zamknięty i nie mogą być dowolnie przez zamawiającego rozszerzane lub dowolnie interpretowane w celu unieważnienia postępowania. Błędna interpretacja, unieważnienie postępowania z innego niż wskazane przesłanki powodu stanowi czyn, za który ponoszona jest odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przyczyny unieważnienia muszą być bezsprzeczne, a nie uznaniowe.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.