zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

I rata podatku od środków transportowych w 2018 r.

Dzisiaj upływa termin złożenia corocznej deklaracji na podatek od środków transportowych. W tym też terminie należy uregulować pierwszą ratę tego podatku (druga rata płatna jest do dnia 15 września).

Raz w roku deklaracja

Obowiązek regulowania podatku od środków transportowych dotyczy tylko właścicieli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony (m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów). Właścicielami tych pojazdów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W przypadku gdy dany pojazd jest przedmiotem współwłasności (osób fizycznych lub prawnych), obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na nich solidarnie.

Podatnicy omawianego podatku muszą co roku, w terminie do dnia 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, np. zakupiono nowy pojazd, deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Również w ciągu 14 dni należy dokonywać korekt złożonej deklaracji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, np. gdy doszło do sprzedaży pojazdu ujętego w deklaracji. Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych podatnicy wpłacają, bez wezwania, na rachunek budżetu właściwej gminy.

Dwa razy w roku podatek

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych z faktem zarejestrowania bądź nabycia środka transportowego.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Może się jednak zdarzyć, że do nabycia pojazdu dochodzi w trakcie roku podatkowego. W takich przypadkach obwiązują inne terminy jego opłacania. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne właściwy jest organ, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Wzór deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl.

Nie wszędzie deklaracja elektroniczna

Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na urzędowym formularzu DT-1, wraz z załącznikiem DT-1/A. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli gmina taką możliwość przewiduje, wówczas deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Deklaracje wysyłane drogą elektroniczną muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP. Obecnie o tym, czy deklarację można złożyć za pośrednictwem internetu decyduje rada gminy. Trwają prace legislacyjne nad tym, aby każda gmina miała obowiązek przyjmowania deklaracji również drogą elektroniczną.

Wybrane maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2018 r.
samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 819,59 zł
samochód ciężarowy o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.367,26 zł
samochód ciężarowy o dmc powyżej 9 ton - do 12 ton 1.640,70 zł
samochód ciężarowy o  dmc równej lub wyższej niż 12 ton 3.130,90 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.914,13 zł
autobus, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca 1.937,37 zł
autobus, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.449,37 zł

Podstawa prawna

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60