zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Mała infrastruktura w parku dofinansowana ze środków EFRR

Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ochronę różnorodności biologicznej na terenie parku miejskiego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa ze środków EFRR może być dofinansowana budowa ścieżek rowerowych i parkingów? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Środki europejskie (EFRR) na ochronę różnorodności biologicznej przewidziano w zakresie działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowaniu podlegają tu projekty nastawione na tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, ekoparki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych. W ramach takich przedsięwzięć dofinansowaniu podlegają wydatki dotyczące zmniejszenia presji na gatunki i siedliska, m.in. poprzez ograniczenie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego. W ramach projektu kwalifikowalne są więc wydatki związane z budową lub modernizacją małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widowiskowych, wież widokowych, zadaszeń.

Uprawniony podmiot (patrz tabela) wniosek o dofinansowanie projektu związanego z różnorodnością biologiczną może złożyć w terminie do 19 lutego 2018 r. Należy go przygotować i złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2. Wygenerowany wniosek z systemu informatycznego wraz z załącznikami trzeba dostarczyć zgodnie z regulaminem konkursu dla działania 5.3 RPO WiM do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dofinansowanie do projektu dotyczącego różnorodności biologicznej (działanie 5.3 RPO WiM)
Dofinansowanie ze środków EFRR 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodów
Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu 100 tys. zł
Podmioty uprawnione do składania wniosków Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst., jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60