zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
21.03.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Naruszenie procedur przez beneficjenta a nieprawidłowości obciążone korektami finansowymi

Czy każde naruszenie przez beneficjenta środków unijnych procedur przy zamówieniach jest nieprawidłowością, za którą kontrolujący mogą nakładać sankcje w postaci tzw. korekt finansowych?

Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczące stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Wynika to z art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.).

Nieprawidłowością nie będzie zatem samo naruszenie procedur przez beneficjenta, ale działanie lub zaniechanie, które mogło spowodować realną (faktyczną) lub hipotetyczną (potencjalną) szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, np.: z 19 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 51/13, z 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 173/13, z 21 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 919/13). Przykładem szkody potencjalnej może być nieprawidłowość wynikająca z naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Obowiązkiem organu nakładającego korektę finansową jest miarkowanie jej w odniesieniu do rozmiaru szkody faktycznej lub potencjalnej. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 18 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Łd 423/12, w którym czytamy: "(...) w przypadku stwierdzenia konkretnej nieprawidłowości państwo członkowskie powinno dokonać własnej oceny i miarkowania jej charakteru, znaczenia i szkody jaką wywołała lub mogłaby wywołać w okolicznościach danej operacji lub programu (...)". W wyroku tym WSA uznał także, że wysokość korekty nie może być dowolna, ale skorelowana z wagą nieprawidłowości. Tym samym nałożenie na beneficjenta stawki maksymalnej zgodnie z obowiązującym taryfikatorem korekt (wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - Dz. U poz. 200 ze zm.) wymaga od organu wyjaśnienia, dlaczego uznał, że w konkretnym przypadku zastosowanie miała na przykład najwyższa stawka korekty.

Istotną kwestią jest jednak relacja między powstałą nieprawidłowością a stratami finansowymi poniesionymi przez fundusze unijne. Jak wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2016 r., sygn. akt II GSK 3052/15 "(...) czym innym jest przesłanka stwierdzenia nieprawidłowości (...), a czym innym jest przesłanka ustalenia i nałożenia korekty finansowej w postaci strat finansowych poniesionych przez fundusze (...). Tak bowiem należy odczytywać wymaganie zawarte w art. 98 ust. 2 akapit 1 zdanie 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, gdzie stwierdza się, że przy dokonywaniu korekty bierze się pod uwagę między innymi starty finansowe poniesione przez fundusze (...)". W związku z tym należy wyprowadzić wniosek, że istnienie tych strat jest konieczne dla naliczenia korekty. Jak wskazał NSA nie jest przy tym istotny sam rozmiar strat finansowych dla podjęcia decyzji o dokonaniu korekty lub jej zaniechaniu.

Nie każde naruszenie przez beneficjenta środków unijnych procedur przy zamówieniach prowadzi do naliczenia korekty finansowej. Nie zawsze bowiem ich naruszenie jest nieprawidłowością, która powoduje lub może spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. Naliczenie korekty finansowej wymaga uwzględnienia charakteru nieprawidłowości, jej wagi oraz straty finansowej poniesionej przez dany fundusz.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60